Avís Legal

1. IDENTITAT DEL TITULAR DE LA WEB

Segons el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades generals de la nostra pàgina web “www.ua1.cat” són:

GRUPO SIMALRO, SL

Adreça: Carrer Bisbe Ruano, 22, Altell, 25006, Lleida

Correu electrònic: info@ua1.cat

Telèfon: +34 973 34 91 00

Fax: +34 902 80 83 82

2. INFORMACIO LEGAL I ACCEPTACIÓ

Les presents disposicions tenen com a objecte regular l'ús d'aquest lloc web d’Internet que el seu titular posa a disposició del públic en la present URL.

La utilització del lloc web per part d’un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l'acceptació plena per l’ esmentat usuari de totes i cada una de les condicions que s’incorporen en el present avís legal.

El titular de la web pot oferir a través de la web serveis o productes que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents disposicions, i que hauran de ser acceptades per l’usuari abans de començar la prestació del servei corresponent.

3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

3.1 General

L’usuari s’obliga a fer un us correcte del web, de conformitat amb les lleis i amb el present avís legal. L’usuari serà responsable davant GRUP SIMALRO, SL o davant tercers dels danys i perjudicis que es causin com a conseqüència de l’ incompliment d’aquesta obligació.

Es prohibeix expressament l’ús del lloc web amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal o amb la finalitat de danyar els béns o interessos de GRUP SIMALRO, SL o de tercers, o que d’alguna manera puguin causar danys, sobrecarregar, inutilitzar o deteriorar la web, els seus serveis, les xarxes, els servidors i resta d’equips informàtics (hardware) i aplicacions informàtiques (software) de GRUP SIMALRO, SL o de tercers.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d'altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular de la web presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

Altrament, l’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls Activex o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular de la web o de tercers.

3.2 Continguts

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts i serveis del lloc web (com per exemple el xat, foros d’ opinió o pagines obertes a l’usuari) de conformitat amb la llei i el present avís legal, així com amb la resta de condicions, reglaments i instruccions que en el seu cas fossin d’aplicació, de conformitat amb el disposat a l’apartat precedent.

D’acord amb la legislació vigent, i amb caràcter simplement enunciatiu, l’usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, comunicar públicament, posar a disposició, transformar o modificar els continguts del lloc web, tret dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per escrit per la direcció de GRUP SIMALRO, SL.
  • Reproduir o copiar per a ús privatiu els continguts que puguin ser considerats com a software o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan això impliqui necessàriament la reproducció per part de l’usuari o d’un tercer.
  • Utilitzar el lloc web o els seus continguts per cometre activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ ordenament jurídic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornográfico-ilegal, d’ apologia del terrorisme o que atempti contra els Drets Humans; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als béns o interessos de GRUP SIMALRO, SL o de tercers.

3.3 Formularis de recollida de dades

Sens perjudici de l’ establert a la clàusula 7 del present avís legal, la utilització d’alguns serveis o sol·licituds adreçades a GRUPO SIMALRO, SL estan condicionades a la prèvia cumplimentació del corresponent registre d’usuari.

Tota la informació que l’usuari faciliti a través dels formularis del lloc web als efectes anteriors o altres, haurà de ser certa. A aquests efectes l’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a GRUP SIMALRO, SL , degudament actualitzada de manera que respongui en tot moment a la situació real de l’usuari. En tot cas serà l’usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que provoqui a GRUP SIMALRO, SL o a tercers per la informació que faciliti.

4. PUBLICITAT

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleixi les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. El titular de la web no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, es poden dirigir a la següent adreça de correu electrònic: publicitat@ua1.cat

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d'aquest lloc web i de les diferents pàgines web pertanyents al lloc, així com dels elements continguts al lloc i a les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, icones, tecnologia,continguts, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements audiovisuals o sonors que apareixen a la web), excepte que s'indiqui el contrari, són propietat intel·lectual exclusiva del titular del web o de tercers. En aquest sentit, el titular d'aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets.

Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web i les seves pàgines web, estan protegits per la Llei.

El titular del web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús públic i/o comercial a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc web, les seves pàgines web i els serveis que s’hi ofereixen. L'usuari únicament i exclusivament podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, de manera que queda, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d'aquest web i de les seves pàgines web amb propòsits públics o comercials, la seva distribució, comunicació pública, incloent-hi la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit de GRUPO SIMALRO, SL

Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, del total o de part dels continguts d'aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular de la web o del titular d’aquests.

Oposició al press-clipping sense autorització:

En particular, el titular del web, editor de la publicació periòdica (diari o revista) objecte d'aquest lloc web, i titular de la totalitat dels drets de caràcter patrimonial sobre aquesta obra, s'oposa expressament a la reproducció comercial dels continguts d'aquesta publicació digital (entre altres, articles periodístics, fotografies, il·lustracions, columnes, classificats, etc.) sota la modalitat de revistes o recopilacions de premsa (press-clipping), a través de qualsevol procediment i suport, sense comptar amb l'autorització expressa i escrita del seu editor, als efectes del que està establert a l'article 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1. RESPONSABILITAT PER L’ÚS DE LA WEB

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la web, de manera que el titular de la web, els seus socis, les empreses del grup, els col·laboradors, els empleats i els representants queden exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

El titular de la web utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent a la web, però, no obstant això, el titular de la web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquesta web.

L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular de la web basada en la utilització per part de l’usuari de la web. En el seu cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que siguin irrogats al titular del web amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

6.2. RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DE LA WEB

El titular del web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivades per causes alienes al titular del web.

Així mateix, el titular de la web també exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per endarreriments o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular de la web.

El titular de la web està facultat per suspendre temporalment, i sense avís previ, l'accessibilitat a la web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. RESPONSABILITAT PER LINKS

Els enllaços o links continguts al web i les seves pàgines web poden conduir l'usuari a altres webs gestionats per tercers.

El titular de la web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web i les seves pàgines webs, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar l’usuari sobre l'existència d’altres fonts d'informació sobre un tema en concret.

El titular de la web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través dels esmentats enllaços i de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada a la web enllaçada.

7. PROTECCIO DE DADES PERSONALS

7.1. DADES OBTINGUDES A TRAVÉS DE FORMULARIS

Les dades obtingudes a través de formularis de recollida de dades del lloc web seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter persona titularitat de GRUPO SIMALRO, SL i que serà degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. Al facilitar les seves dades personals l’usuari està autoritzant expressament el titular de la web per al tractament de les mateixes per a les finalitats de gestionar la relació amb els usuaris y promocionar els serveis del lloc web. Tanmateix, el titular del lloc web podrà cancel·lar esborrar o bloquejar les dades quan aquestes siguin inexactes incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la legislació de protecció de dades.

L'usuari o el seu representant podrà revocar el consentiment atorgat i exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida al domicili indicat en l'apartat 1 d’aquest avís legal.

GRUPO SIMALRO, SL adopta els nivells de seguretat que requereix el Reglament de Mesures de Seguretat aprovat pel Reial Decret 994/1999 de 6 de juny. Malgrat això, la seguretat tècnica a Internet no és inexpugnable i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers.

7.2. A TRAVÉS DE COOKIES

Aquesta web utilitza cookies durant la connexió al lloc web. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:

  • La data i l’hora de l’última vegada que l’usuari ha visitat la nostra web.
  • El disseny de continguts que l’usuari ha escollit en la seva primera vista a la nostra web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.
  • L’identificador encriptat de l’usuari a la nostra base de dades.
  • El login de l’usuari.
  • La data del servidor i la data local del client.
  • L’ idioma per defecte de la publicació.

Cada cop que l’usuari es torna a connectar al lloc web aquests arxius s’activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades a les anterior visites. És a dir, les cookies son fitxers físics d’informació personal emmagatzemats al propi ordinador de l’usuari i associats indefectiblement a aquest terminal.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. El lloc web es accessible sense necessitat de que estigui activada l’opció referent a les cookies si bé aquest fet podria impedir el correcte funcionament del lloc web.

7.3. CONFIDENCIALITAT

El titular de la web es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al seu deure guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

8. OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitades al titular de la web través de la web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

La informació, els materials, els continguts o les observacions que l’usuari faciliti al titular de la web es consideraran no confidencials, i el titular de la web es reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.

9. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

El titular de la web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les condicions d’ús de la present web. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi a la web, motiu pel qual haurà de llegir periòdicament les esmentades condicions d'ús.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d’aquest Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular del web.

Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward